Jak często wykonywać pomiary elektryczne?

Jak często wykonywać pomiary elektryczne? Przegląd przepisów i zalecenia

Pomiary elektryczne stanowią kluczowy element utrzymania bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i instalacjach. Regularne badania pozwalają wykryć potencjalne problemy, minimalizując ryzyko awarii i zagrożenia dla użytkowników. W niniejszym artykule omówimy, jak często należy przeprowadzać pomiary elektryczne, z uwzględnieniem różnych przepisów i zaleceń.


1. Przegląd przepisów: Co mówią przepisy?

Ustawa Prawo Budowlane (p.b.)

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, zarządcy lub właściciele obiektów budowlanych są zobowiązani do okresowych kontroli tych obiektów podczas ich użytkowania. Przepisy te określają dwa rodzaje kontroli:

  1. Raz na 5 lat: Kontrole wykonywane co najmniej raz na pięć lat polegają na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Badanie obejmuje również instalacje elektryczne i piorunochronne, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniem.
  2. Raz na rok: W badaniach okresowych wykonywanych co najmniej raz w roku, p.b. nie wymienia bezpośrednio instalacji elektrycznej. Jednak właściciele lub zarządcy obiektów powinni sprawdzać stan techniczny elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Instalacja elektryczna jest jednym z takich elementów.

2. Sugerowane czasookresy badań

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych opracowane przez COBOR “Elektromontaż” w 1999 roku. Zalecenia te mogą różnić się w zależności od rodzaju obiektu:

  • Zakłady przemysłowe: Pomiary zaleca się wykonywać co 6-12 miesięcy.
  • Budynki mieszkalne: Badania powinny odbywać się co 2-3 lata.
  • Instytucje publiczne: Okresowe kontrole powinny być przeprowadzane rocznie lub co dwa lata.

Podsumowanie

Regularne pomiary elektryczne są niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych. Zarządcy i właściciele powinni przestrzegać przepisów oraz sugerowanych czasookresów badań, aby minimalizować ryzyko awarii i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznych.